اهداف کمپین

اهداف کمپین

هدف اساسی این کمپین اجتماعی را می توانیم در جمله زیر خلاصه نماییم:

ایجاد عزم عمومی برای ترویج و استفاده بیشتر از ابزارهای بانکداری دیجیتالی به عنوان بانکداری دوستدار محیط زیست

این بیانیه هدف، ضمن ایجاد یک دید روشن از موضوع، اهداف فرعی را به شرح زیر مطرح می نماید:

–         ایجاد حساسیت بیشتر در مردم در رابطه با وضعیت بحرانی برخی از شاخصه های محیط زیستی

–         ایجاد علاقه و عزم ملی در مردم جهت کمک به بهبود وضعیت و حفظ محیط زیست با اقدامات دسته جمعی

–         ایجاد ارتباط ذهنی مناسب در مردم از بانکداری دیجیتالی به عنوان بانکداری دوستدار محیط زیست

–         ایجاد رابطه میان سرمایه گذاری بیشتر در بانکداری دیجیتالی مساوی است با بهبود وضعیت محیط زیست

–         ایجاد انگیزه و اشتیاق در مردم جهت جایگزینی ابزارهای بانکداری دیجیتالی به جای بانکداری سنتی حضوری

–         استفاده از پتانسیل همگانی برای کمک به معرفی و ترویج بانکداری دیجیتالی به اقشار مختلف جامعه

–         ایجاد محتوا و ابزارهای مناسب برای آموزش استفاده از ابزارهای بانکداری دیجیتالی به عموم مردم

–         ایجاد زمینه مشارکت عموم مردم برای ارائه ایده های جذاب در جهت توسعه بانکداری دیجیتالی

–         توسعه محتوای خودساخته توسط افراد در جهت ترغیب یا آموزش بهره گیری سایرین از خدمات بانکداری دیجیتالی

–         ایجاد زمینه برندینگ احساسی/عاطفی جهت بهبود و تقویت جایگاه ذهنی بانکها در میان افراد جامعه

–         کمک به بهبود وضعیت محیط زیست با ایجاد زمینه بهره گیری بیشتر مردم از بانکداری دیجیتالی