همکاری با کمپین

همکاری با کمپین

عضو یک سازمان دولتی هستید؟! مالک یک شرکت خصوصی هستید؟! صاحب یک رسانه هستید؟! یک داوطلب با انگیزه و پرانرژی هستید؟! اگر موضوع حمایت از محیط زیست براتون مهمه، به هر یک از روش هایی که در توانتون هستش لطفا کمپین #محیطبانـــــک را حمایت کنید.